St. Georg (Vita)

http://svatyjur.fara.sk/kostoly-a-kaplnky-2/farsky-kostol-sv-juraja/

Svätý Juraj

Svätý Juraj (280 – 303/305) je starokresťanský mučeník. Jeho životopis nie je podložený spoľahlivými údajmi. Podľa legiend pochádzal z bohatej rodiny a bol vychovaný v kresťanskej viere. Pochádzal z Kapadócie v Malej Ázii. Po mučeníckej smrti otca sa s matkou presťahovali do Palestíny. Nastúpil do rímskej armády. Cisár Dioklecián žiadal aby vojaci uctievali rímskych bohov. Proti tomuto sa Juraj vzbúril, za čo bol mučený. Napriek mučeniu stále oslavoval Krista. Cisár ho dal hodiť na 3 dni do rozpáleného vápna. Svätec to prežil a tak mučenie opäť pokračovalo. Neskôr ho mal Anastáz otráviť nápojom, no jed ostal bez účinku a sv. Juraj dokazoval Božiu moc aj zmŕtvychvstaním miestneho zomrelého. Po týchto udalostiach sa Anastáz obrátil na kresťanskú vieru, začo jemu i zmŕtvychvstalému odťali hlavu. Juraja opäť uväznili. Spolu s cisárovnou Alexandrou zhodil cisárove modly, za čo im obom 23. apríla roku 303 sťali hlavy. Hrob sv. Juraja sa stal miestom zázračných udalostí a navštevovali ho jeruzalemskí pútnici. Nad jeho hrobom vznikol chrám, ktorého zvyšky sa zachovali až podnes.

Sv. Juraj je patrónom vojakov, kováčov, sedliakov, roľníkov, pocestných, baníkov, sedlárov, ale aj proti vojnovým nebezpečenstvám a pokušeniam.

(tr.:)

St. George

St. George (280 - 303/305) is an early Christian martyr. His resume is not supported by reliable data.According to the legends came from a wealthy family and was brought up in the Christian faith. Came from Cappadocia in Asia Minor. After the martyrdom of father with mother moved to Palestine. He joined the Roman army. Emperor Diocletian demanded that the soldiers worshiped the Roman gods. Juraj against the insurgency, for which he was tortured. Despite the torture still celebrated Christ. The emperor had him throw on three days in hot lime. This saint survived torture and only resumed again. Later it was Agnes, drink poison, but one remained without effect and light. George proved the power of God and the resurrection of local deceased. After these events Cuthbert turned to the Christian faith,'re welcome him and Risen head has been cut off. George again imprisoned. Together with the empress Alexandra threw Caesar idols, for which they both 23 April in the year 303 became head. St. grave. George has become the miraculous events and visited him in Jerusalem pilgrims. Above his grave arose temple whose remains have been preserved to this day.

St. George is the patron saint of soldiers, blacksmiths, peasants, peasants, pilgrims, miners, saddlers, but also against the war dangers and temptations.